Disclaimer & Privacy

Welkom bij Ticketsite.nl. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Ticketsite.nl.

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij Ticketsite.nl u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ticketsite.nl biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”) en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ticketsite.nl geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. Ticketsite.nl garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin kan Ticketsite.nl het ongestoord functioneren van de site garanderen.

Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ticketsite.nl, wijst Ticketsite.nl expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan.


Copyrights

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Ticketsite.nl. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Ticketsite.nl worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketsite.nl. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites


Merkrechten

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van evenementen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het evenement, bij Ticketsite.nl, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketsite.nl.


Privacy

Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om je gegevens. Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat. Ze worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - om je bestellingen uit te laten voeren, - om de website af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren, zodat je niet bij iedere bestelling je gegevens opnieuw hoeft in te vullen, - om contact met je op te nemen, - voor statistische doeleinden, - gegevens van deelnemers aan acties en prijsvragen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten. Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Gegevens worden alleen aan de deelnemende bedrijven verstrekt om je bestellingen uit te voeren en om je op basis van je bestedingen en door jezelf opgegeven interessegebieden specifieke aanbiedingen te kunnen doen. Onze werknemers en de deelnemende bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wie verwijderd wil worden uit het databestand, kan dit per e-mail kenbaar maken. In dat geval zullen de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Tevens bestaat de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, dan wel daarin wijzigingen aan te brengen, als deze niet juist of onvolledig zijn vermeld.


Cookies

Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Ticketsite.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.


Wijziging voorwaarden

Ticketsite.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site. Bij misbruik van de site of overtreding van de voorwaarden, behoudt Ticketsite.nl zich het recht voor u zonder voorafgaande waarschuwing van de site te verwijderen en u voor toekomstig gebruik uit te sluiten. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegebrachte schade zal op de veroorzaker worden verhaald. Indien u meer informatie wilt, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen:

Ticketsite BV
Postbus 31
2670 AA Naaldwijk