Disclaimer

Welkom bij Ticketsite.nl. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site word je geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Ticketsite.nl.

Je gaat ermee akkoord dat je deze site uitsluitend bezoekt voor jouw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor jouw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij Ticketsite.nl je daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ticketsite.nl biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”) en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ticketsite.nl geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. Ticketsite.nl garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin kan Ticketsite.nl het ongestoord functioneren van de site garanderen.

Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ticketsite.nl, wijst Ticketsite.nl expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan.

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Ticketsite.nl. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Ticketsite.nl worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketsite.nl. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van evenementen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het evenement, bij Ticketsite.nl, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketsite.nl.

Wijziging voorwaarden
Ticketsite.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site. Bij misbruik van de site of overtreding van de voorwaarden, behoudt Ticketsite.nl zich het recht voor je zonder voorafgaande waarschuwing van de site te verwijderen en je voor toekomstig gebruik uit te sluiten. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegebrachte schade zal op de veroorzaker worden verhaald. Indien je meer informatie wilt, kun je schriftelijk contact met ons opnemen:

Ticketsite BV
Postbus 31
2670 AA Naaldwijk