Annuleringsverzekering

Voorwaarden annuleringsverzekering voor groepen, arrangementen en voetbalkampen

Verzekeraar
Mandema & Partners

Verzekerde
De personen die in het bezit zijn van een geldige annuleringsverzekering in combinatie met een geldige boeking via Ticketsite.nl of een bedrijf dat verkoopt in opdracht van ARPO Entertainment/Ticketsite.nl voor een groepsticket of een arrangement (waaronder ook voetbalkampen).

Verzekerd(e) belang(en)
Het aangekochte ticket en/of arrangement (kaart- en/of arrangementsbedrag exclusief bespreekkosten, servicekosten, aanvullende kosten en verzekeringspremie) door verzekerde

Contact
Neem alleen contact op met Mandema & Partners als je een annuleringsverzekering hebt gekocht bij je tickets én een claim in wilt dienen.
Andere vragen dan claims worden niet in behandeling genomen door Mandema & Partners en worden direct verwijderd.

Wil je wel een claim indienen?
Het indienen van een claim kan met gebruik van het schadeformulier. Vul dit formulier volledig en naar waarheid in en stuur het ondertekend, samen met de tickets en bewijsstukken, naar Mandema & Partners.


1. Dekking verzekering

Dekking bij groepstickets en arrangementen

 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een verzekerde, mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een bloed- en/of aanverwanten in de eerste of de tweede graad van een verzekerde, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen 60 dagen voor de oorspronkelijk geplande ingangsdatum van het evenement en dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
 • het optreden van niet te voorziene complicaties tijdens de zwangerschap van verzekerde, diens echtgenote of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont (volgens opgave bevolkingsregister);
 • ernstige zaakschade als gevolg van een brand, ontploffing, inbraak of een natuurkracht, welke het eigendom van een verzekerde of het bedrijf waar verzekerde werkzaam is (beiden in Nederland) treft, zodanig dat diens aanwezigheid dringend vereist is;
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet; met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;
 • diefstal, verduistering of vermissing dan wel total-loss-schade aan het voor de reis naar het evenement te gebruiken vervoermiddel (excl. huurauto’s) door aanrijding, brand of explosie binnen 14 dagen vóór de ingangsdatum van de reis.
 • bij een overlijden van een persoon uit de groep binnen 30 dagen voor de evenementdatum kan de boeking voor de gehele groep geannuleerd worden, mits dit medisch kan worden bevestigd door een behandelend arts/specialist;
 • indien 50% van de personen uit de groep ziek is kan de boeking voor de gehele groep geannuleerd worden, mits dit medisch kan worden bevestigd door een behandelend arts/specialist;

Dekking bij voetbalkampen

 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een verzekerde, mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een bloed- en/of aanverwanten in de eerste of de tweede graad van een verzekerde, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen 15 dagen voor de oorspronkelijk geplande ingangsdatum van het evenement en dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk van ouders/verzorgers van de deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet; met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;
 • De eventuele vergoeding bij het uitvallen tijdens het kamp, door één van bovengenoemde punten, heeft uitsluitend betrekking op de niet genoten kampdagen.

2. Ingangsdatum verzekering

Na het voldoen van de verzekeringspremie in combinatie met een geldig ticket en/of arrangement.


3. Ontbinding bij koop op afstand

Als de verzekerde de Annuleringsverzekering online of telefonisch en als consument heeft afgesloten, kan de verzekerde de verzekeringsovereenkomst binnen 14 kalenderdagen ontbinden, zonder kosten of opgaaf van redenen. De verzekerde dient binnen 14 kalenderdagen vanaf de werkdag na de dag waarop de bevestiging van Ticketsite.nl is ontvangen contact op te nemen met de klantenservice, onder vermelding van het transactienummer van de boeking met Annuleringsverzekering die op het moment van aankoop is ontvangen.
Het voornoemde recht op ontbinding is niet van toepassing indien de Annuleringsverzekering wordt afgesloten binnen 30 dagen voor de in de boeking vermelde aanvangsdatum van het evenement waarop de Annuleringsverzekering betrekking heeft. Let op: Dit geldt alleen voor de afgesloten verzekering, niet voor de tickets en/of arrangementen voor het concert.


4. Verzekerings vervaldatum

Start evenement (=aanvangstijd van het evenement) waar het annuleringsbewijs in combinatie met het ticket en/of arrangement betrekking op heeft.
Afgelasting of verschuiving van het evenement waar het annuleringsbewijs in combinatie met het ticket en/of arrangement betrekking op heeft. In beide gevallen worden de kosten voor de annuleringsverzekering niet terugbetaald.


5. Aanvullende voorwaarden

Uitsluiting

Mandema & Partners is geen vergoeding verschuldigd voor schade, onkosten of ongevallen veroorzaakt door, ontstaan uit, optredende bij of voortvloeiende uit:
1.1 opzet of grove schuld van verzekerde (persoon of personen);
1.2 gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd;
1.3 atoomkernreacties, onverschillig hoe ontstaan;
1.4 een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen;
1.5 terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
1.6 handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.

Verplichting van verzekerde

Zodra de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor Mandema & Partners tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
2.1 Mandema & Partners zo spoedig mogelijk schriftelijk, doch uiterlijk binnen 3 × 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend), van de gebeurtenis kennis te geven en de tickets en/of arrangementen te annuleren. De melding dient vergezeld te gaan van een opgave van de oorzaak waardoor c.q. de omstandigheden waaronder de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
2.2 Mandema & Partners zo spoedig mogelijk alle gewenste gegevens en stukken te verstrekken en door te zenden in de door Mandema & Partners gewenste vorm, bestaande uit tenminste een ingevuld schadeformulier, geldige boekingsbevestiging inclusief betalingsbewijs en bewijsstukken tw. doktersverklaring (indien van toepassing), verklaring van politie (indien van toepassing) en uittreksel bevolkingsregister;
2.3 Mandema & Partners zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Mandema & Partners zou schaden;
2.4 Alle redelijke maatregelen te nemen teneinde kosten in de zin van deze verzekering te voorkomen dan wel te beperken;
2.5 Een deskundige in de gelegenheid te stellen om de schade op te nemen voordat reparatie of vernietiging (verdwijning daaronder begrepen) heeft plaatsgevonden;
2.6 Zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie te doen indien het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, waarbij het verzekerde belang is betrokken.

Niet nakomen van verplichtingen

Mandema & Partners is niet tot uitkering gehouden, indien de verzekerde een in de voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt dan wel indien er sprake is van een tijdens de koop voorzienbare gedekte omstandigheid, tenzij hij aantoont dat hem daarvan geen verwijt kan worden gemaakt en de belangen van Mandema & Partners daardoor niet zijn geschaad. Indien de verzekerde opzettelijk een verkeerde, onjuiste of onvolledige mededeling en/of voorstelling van zaken doet vervalt elk recht op uitkering.

Andere verzekeringen

Mandema & Partners is geen vergoeding verschuldigd voor schade of onkosten die verzekerd zijn krachtens een andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum. Uitkeringen uit hoofde van de ongevallenverzekering zijn niet onder deze bepaling begrepen.

Vervaltermijn

Heeft Mandema & Partners ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de verzekering een definitief standpunt ingenomen, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, hetzij door het afwijzen van de vordering, dan vervalt na een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van Mandema & Partners ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij de rechthebbende binnen die termijn het standpunt van Mandema & Partners heeft aangevochten.

Premiebetaling

De verzekerde is de premie bij aanschaf van het ticket en/of arrangement in combinatie met de annuleringsverzekering verschuldigd, dan wel verschuldigd bij aanschaf van de annuleringsverzekering achteraf. Mandema & Partners is nimmer gehouden tot premierestitutie.
Op de door Mandema & Partners met particuliere verzekerden gesloten overeenkomsten van schadeverzekering, is het Nederlands recht van toepassing.
Een privacyreglement is van toepassing op persoonsgegevens die onze vennootschap in een persoonsregistratie opneemt.

Bloed- en aanverwanten

Hieronder wordt alleen en uitsluitend verstaan:

 • Eerste graad: de echtgenoot of de echtgenote, de (schoon-) ouders c.q. pleegouders, de eigen kinderen alsmede de pleeg- en/of stiefkinderen van verzekerde. Als echtgenoot of echtgenote zal tevens worden aangemerkt degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont dan wel met wie de verzekerde een samenlevingscontract heeft.
 • Tweede graad: de broers, de zusters, de zwagers, de schoonzusters, de grootouders en de kleinkinderen van verzekerde.

Ongeval

Een plotseling onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, dat overlijden dan wel tijdelijke of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.
Met een ongeval wordt gelijkgesteld:
a. acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen, en anders dan het binnenkrijgen van allergenen;
b. besmetting door ziektekiemen of allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens, dier of zaken;
c. het plotseling en ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen of allergenen;
d. verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen;
e. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; f. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden;
g. wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel;
h. complicaties of verergering van het door een gedekt ongeval veroorzaakt letsel als rechtstreeks gevolg van eerstehulpverlening of van de door dat ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling.

Uitsluitingen met betrekking tot het risico van ongevallen

Mandema & Partners is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van:
a. ongevallen ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende;
b. ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe;
c. ongevallen ten gevolge van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden;
d. ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand of als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van de verzekerde;
e. psychische aandoeningen, ongeacht de oorzaak daarvan, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van het bij een gedekt ongeval ontstaan hersenletsel;
f. ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed had;
g. ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen heeft gehouden;
h. ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï pulposi), krakende peesschede-ontsteking (tendovaginitis crepitans), spierverrekkingen, zweepslag (coup de fouet), ontsteking rondom een schoudergewricht (periathritis humerocapularis), tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm (epicondylitus medialis);
i. de gevolgen van door de verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een gedekt ongeval, dat deze behandeling noodzakelijk maakte;
j. ongevallen de verzekerde overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer, indien de verzekerde de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt;
k. ongevallen die verband houden met het gebruik maken van een motorvliegtuig, anders dan als passagier;
l. ongevallen welke het gevolg zijn van:

 • het maken van tochten over gletsjers, tenzij onder leiding van een erkende gids;
 • klettern;
 • het deelnemen aan en training voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en bromfietsen, indien in die wedstrijden het snelheidselement overheerst.

Groepsreservering

Ingeval van groepsreserveringen (door een natuurlijk of rechtspersoon) bestaat alleen recht op vergoeding voor diegenen die een verzekerde gebeurtenis overkomt, dan wel voor diegenen die verder als rechthebbende worden aangemerkt, mits deze rechthebbende tevens in het bezit zijn van een geldige annuleringsverzekering. Uitzonderingen hierop zijn: een overlijden van iemand uit de groep binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement of als 50% of meer mensen uit de groep ziek zijn (zie de volledige beschrijving onder punt 1. Dekking verzekering)